ជីវិតនយោបាយរបស់លោក អាបេ ចាប់តាំងពីកាន់អំណាច លាលែង រហូតដល់ត្រូវគេលួចបាញ់សម្លាប់

នៅពេលដែលលោក Shinzo Abe ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចយូរបំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានចុះចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ ២០២០...