ជាកូនស្រី រៀនខ្ពស់ពេក ច្រើនតែអភ័ព្វប្ដី

ចាស់ៗកាលពីមុន ច្រើនតែមិនឱ្យកូនស្រីរៀនច្រើនពេកទេ ព្រោះពួកគាត់យល់ថា ជាកូនស្រី ទោះបីយ៉ាងណា...