កំពូលមនុស្ស!! ដឹកជញ្ចូនម្ដងឲ្យហើយកុំឲ្យខាត មានតែក្នុងប្រទេសវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះ

ជនបរទេសជាច្រើន រួមទាំងសារព័ត៌មានលោកខាងលិច ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលពុំឈប់ពី “ស្នាដៃ” ដឹកជញ្ជូនដែលធ្វើចរាចរលើវិថីសាធារណៈនៅប្រទេសនេះ។

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...

Leave a Comment