សូមអ្នកត្រលប់មកវិញហើយមើលផ្លាកសញ្ញាម៉ាកល្បី ៗ ទាំងចំនួន 30 ពីដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃនេះ​​

ឡូហ្គោគឺជារឿងសំខាន់មួយទៀតសម្រាប់ម៉ាកដែលឈានទៅរកភាពល្បីល្បាយនោះ ។ ចាប់ពីថ្ងៃចាប់ផ្តើមដល់ថ្ងៃនេះ អ្នកប្រហែលជាមិនអាចស្រមៃថាម៉ាកដ៏ល្បីបំផុតដែលយើងឃើញជាទូទៅ គាត់បានផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញារួចមកហើយ។ ហើយនៅទីនេះគឺជាការប្រៀបធៀបរូបភាពឡូហ្គូម៉ាកល្បី ៗ ចំនួន 30 អតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្ន តោះយើងមើលថាតើម៉ាកនីមួយៗបានប្តូររូបសញ្ញារបស់វាយ៉ាងណាទៅ ។

1 Apple

1 Apple

2 Bored Panda

2 Bored Panda

3 Mozilla Firefox

3 Mozilla Firefox

4 Starbucks

4 Starbucks

5 Walt Disney

5 Walt Disney

6 Google

6 Google

7 Nokia

7 Nokia

8 Canon

8 Canon

9 Lego

9 Lego

10 Walmart

10 Walmart

11 Ford

11 Ford

12 Twitter

12 Twitter

13 Volkswagen

13 Volkswagen

14 Coca Cola

14 Coca Cola

15 Playboy

15 Playboy

16 Kentucky Fried Chicken

16 Kentucky Fried Chicken

17 Burger King

17 Burger King

18 Adidas

18 Adidas

19 Shell

19 Shell

20 Mcdonald’s

20 Mcdonald's

21 Pepsi

21 Pepsi

22 Heineken

22 Heineken

23 Mazda

23 Mazda

24 Nissan

24 Nissan

25 Nintendo

25 Nintendo

26 Microsoft

26 Microsoft

27 Samsung

27 Samsung

28 Audi

28 Audi

29 Lay’s

29 Lay's

30 Instagram

30 Instagram

កែសំរួលដោយ​​ kalib9

ប្រភព boredpanda

Loading...

Leave a Comment