19រូបភាពបានបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃរបៀបដែលមនុស្សធ្វើការគូសប្លង់នៅពេលមិនទាន់មាន AutoCAD !

បច្ចេកវិទ្យាទំនើបបានធ្វើឱ្យអាជីពជាច្រើនដំណើរការ យ៉ាងងាយនិងឆាប់រហ័សបំផុត – ប៉ុន្តែនេះគឺជាតម្លៃនៃការងារដែលមិនទាន់បង្កើតAutoCAD ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនបានធ្វើឱ្យការងាររបស់ប្រជាជនកាន់តែងាយស្រួលបំផុត ។ រហូតមកដល់ឆ្នាំ 1982 ពួកគេនៅតែប្រើប្រាស់គម្រោងទាំងអស់របស់ពួកគេដោយដៃប៉ុន្តែ បន្ទាប់មកបានបង្កើតបាន AutoCAD ។ ប្រហែល 12 ឆ្នាំក្រោយមកវាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ទូទាំងពិភពលោកហើយបានរៀបចំប្លង់គំនូរដោយជំនួសឲ្យដៃពីអតីតកាល ។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺជាកុំព្យូទ័រ ។

 
























 

កែសំរួសដោយ kalib9

ប្រភព demilked.com

Loading...

Leave a Comment