ការពិតនៃដើមកំណើតរបស់មនុស្សមិនមែនជាសត្វស្វាទេ … ប៉ុន្តែជាសត្វ

ក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាយើងម្នាក់ៗ គ្រូបានបង្រៀនយើងថា ជីដូនជីតារបស់មនុស្សគឺ “ស្វា” ប៉ុន្តែយើងប្រហែលជាត្រូវគិតនឹងសិក្សាវាឡើងវិញ។ ថាតើបុព្វបុរសរបស់មនុស្សកើតមកពីសត្វអ្វី ? ដោយសារតែមានភស្តុតាងជាច្រើនបញ្ជាក់ថា ជីដូនជីតារបស់យើងបានវិវត្តន៍ពីប្រភេទត្រីម៉្យាងមានឈ្មោះថា “Tiktaalik” ។

“Tigalik” គឺជាសត្វមួយដែលមានរូបរាងដូចត្រី ។ ប៉ុន្តែដោយមានក្បាលសំប៉ែតនិងកញ្ចឹងកច្បាស់លាស់ ត្រូវបានរកឃើញដោយ Neil Shubin និងសហការីពីរនាក់ផ្សេងទៀតគឺ “Ted Daeschler” និង ” លោកបណ្ឌិត Farish A. Jenkins, Jr. “(Dr.

រកឃើញពី ហ្វូស៊ីល ហើយយើងមានភស្តុតាងថាដើមកំណើតរបស់មនុស្សគឺកើតចេញពីសត្វដែលរស់នីក្រោមទឹក រយ:ពេល 375 លានឆ្នាំមកហើយ ហើយលោក Chubin ក៏បានបន្ថែមទៀតថា “មនុស្សនិងសត្វទាំងអស់គឺមានកំណើតចេញពីសត្វរស់នៅក្នុងទឹក” ។

គាតើបាននិយាយទៀតថា “ត្រី” មិនមែនជាដើមកំណើតតែមួយរបស់មនុស្សនោះទេ ប៉ុន្តែសត្វឆ្អឹងខ្នងទាំងអស់គឺមានមានបុព្វបុរសពីធម្មជាតិមួយប្រភេទត្រីផ្សេងៗគ្នាដែលមានអាយុកាល 375 លានឆ្នាំមកហើយ

នេះជាត្រីដែលគេថាជាបុព្វបុរសរបស់មនុស្ស តោះទៅមើលការវិវត្តខ្លួនទៅតាមរូបភាពខាងក្រោម

សូមបញ្ជាក់ សត្វទាំងអស់ដែលរស់នៅលើផែនដីនេះ គឺកើតចេញពីសត្វដែលមានជីវិតរស់នៅក្នុងទឹកទាំងអស់ ។ ហើយក៏មានការវិវត្តខ្លួនមករស់នៅលើដីវិញ ។

កែសំរួលដោយ kalib9

ប្រភព WTF!!!

Loading...

Leave a Comment