តារាល្បីៗទាំង10នៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2018ដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាងគេបំផុត !

នៅថ្ងៃទី 16 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2018 ទស្សនាវដ្ដី Forbes Business and Finance នៅសហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រកាសចំណាត់ថ្នាក់នៃមនុស្សដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ 2018 ។

លំដាប់ទី១០

Cristiano Ronaldo កីឡាករបាល់ទាត់ អាចរកប្រាក់បាន 108 លានដុល្លារ

លំដាប់ទី៩

Ed Sheeran ជាតន្រ្តីករ អាចរកប្រាក់បាន 110 លានដុល្លារ

លំដាប់ទី៨

Lionel Messi កីឡាករបាល់ទាត់ អាចរកបាន 111 លានដុល្លារអាមេរិក

លំដាប់ទី៧

Coldplay តន្រ្តីករ អាចរកចំណូលបាន 115 លានដុល្លារ

លំដាប់ទី៦

U2 តន្រ្តីករអាចរកចំណូលបាន 118 លានដុលារ

លំដាប់ទី៥

Dwayne “The Rock” Johnson តួអង្គសំដែង អាចរកចំណូលបាន 124 លានដុល្លារ

លំដាប់ទី៤

Judy Sheindlin ជាចៅក្រម អាចរកចំណូលបានចំនួន 147 លានដុល្លារ

លំដាប់ទី៣

Kylie Jenner ម៉ូដែល និង វិនិយោគិន អាចរកបាន 166,5 លានដុល្លារអាមេរិក

លំដាប់ទី២

George Clooney ជាតួអង្គសំដែង អាចរកបាន 239 លានដុល្លារ

លំដាប់ទី១

Floyd Mayweather អ្នកប្រដាល់អាជីព អាចរកប្រាក់បាន 285 លានដុល្លារ

កែសំរួលដោយ kalib9

ប្រភព forbes.com

Loading...

Leave a Comment