គ្រប់រឿងរ៉ាវដែលយ៉ាប់ៗចូលមកក្នុងជិវិតបង្រៀនយើងគ្រប់បែបយ៉ាង

គ្រប់រឿងរ៉ាវដែលយ៉ាប់ចូលមកក្នុងជិវិតបង្រៀនអោយយេីងគិតបានថា

អ្នកណាដែលស្រលាញ់យេីងពិត

អ្នកណាដែលព្រមនៅក្បែរយេីង

អ្នកណាដែលបោះបង់យេីងចោលទៅ

អ្នកណាដែលយល់ចិត្តយេីង

អ្នកណាដែលត្រចៀកស្រាល

អ្នកណាដែលនៅប្រឈមបញ្ហាជាមួយយេីង

អ្នកណាដែលធ្វេីអាក្រក់ជាមួយយេីងពីក្រោយខ្នង

នេះហេីយជាដំណេីរនៃជិវិតទាំងស្នេហា ទាំងមិត្តភាព

ដែលវិលវល់នៅក្នុងគ្រប់មនុស្សយេីងទាំងអស់

ដូច្នេះហេីយសូមយេីងកុំរំជេីបរំជួលចិត្ត

បេីសិនត្រូវបាត់បង់មនុស្សណាម្នាក់ដែលក្លែងក្លាយចេញទៅ

1

ត្រូវចាំថាគ្រប់រឿងដែលចូលមកក្នុងជីវិតយើងសុទ្ធតែមានហេតុហើយនឹងផល!គ្រប់មនុស្សដែលចាកចេញពីយើងក៏សុទ្ធតែបានកំណត់អស់ហើយ។

ហើយក៏ត្រូវចាំដែលថាអ្នកណាដែលអ្នកណាដែលបានដើរចេញពីយើងក្នុងថ្ងៃដែលយើងគ្មានអ្វីទាំងអស់!ចឹងថ្ងៃដែលខ្ញុំជោគជ័យអ្នកក៏មិនមានសិទ្ធចូលរួមដែរ។

អត្ថបទ៖Calvin

2

3

4