អ្នកគ្រូ​ចៅ​​ម៉ែ​​ហុ​ងស៊ុ​យហា​មដា​​ច់​​ខា​​តមិ​​នអោ​​យដាំដើ​​មឈើ​​ទាំងប៉ុ​ន្មា​​នប្រភេទនេះ​នៅ​​មុ​ខផ្ទះ​​ជា​ដា​ច់​​ខា​តបើ​​មិ​នចង់​ក្រទេ

អ្នកគ្រូចៅម៉ែហុងស៊ុយហាមដាច់ខាតមិនអោយដាំដើមឈើទាំងប៉ុន្មានប្រភេទនេះនៅមុខផ្ទះជាដាច់ខាតបើមិនចង់ក្រទេ