ធ្ងន់​ហើយ! មាន​គេ​ប្ដឹង​ថា ផលិតផល ដេត ម៉ាលីណា​ ប៉ះពាល់​ស្បែក និង រាងកាយ សម្ថកិច្ច​កំពុង​តែ..

ធ្ងន់ហើយ! មានគេប្ដឹងថា ផលិតផល ដេត ម៉ាលីណា ប៉ះពាល់ស្បែក និង រាងកាយ សម្ថកិច្ចកំពុងតែ..