​ ឯកឧត្តម​ ម៉ៅ​ធនិន​ ថា​ឲ្យ​ផាំងៗ កូនស្រីដណ្ដើមដីកេរ្តិ៍​រពីម្ដាយ,​ប្ដឹង​មិនចេះ​ចប់..? 

ឯកឧត្តម ម៉ៅធនិន ថាឲ្យផាំងៗ កូនស្រីដណ្ដើមដីកេរ្តិ៍រពីម្ដាយ,ប្ដឹងមិនចេះចប់..?