ធ្លាយដល់ច្បារអំពៅហើយ! យប់មិញឡានពេទ្យចុះយកក្មេងប្រុសអាយុ ៦ ឆ្នាំ សង្ស័យឆ្លង «អូមីក្រុង» 

ធ្លាយដល់ច្បារអំពៅហើយ! យប់មិញឡានពេទ្យចុះយកក្មេងប្រុសអាយុ ៦ ឆ្នាំ សង្ស័យឆ្លង «អូមីក្រុង»