​តើ​ក្រុ​​ម ​មន្ត្រី​ខិ​​លខូ​​ច ​​ឃុ​បឃិ​តគ្នា​ ​​ជា​​ប្រព័ន្ធ ​​លួ​​ចធ្វើ​ប័ណ្ណ ​​កម្មសិ​ទ្ធិ​យកលំ​ហសមុ​​ទ្រ ​ក្នុ​ងខេត្តកែ​ប..

តើក្រុម មន្ត្រីខិលខូច ឃុបឃិតគ្នា ជាប្រព័ន្ធ លួចធ្វើប័ណ្ណ កម្មសិទ្ធិយកលំហសមុទ្រ ក្នុងខេត្តកែប.