ភ្ញា​​ក់​​ផ្អើ​​ល ​​នា​រី​​ម្នា​​ក់​អះ​​អា​​ងថា​ជា​ប្អូ​នស្រី​​បង្កើ​ត ​ហ៊ិ​​ន ​ច័ន្ទនី​​រ័ត្នន៍ ​​សូ​​មឲ្យបងស្រី​ទទួ​លស្គា​​ល់​ម្ដា​​យ…

ភ្ញាក់ផ្អើល នារីម្នាក់អះអាងថាជាប្អូនស្រីបង្កើត ពិធីការនីហ៊ិន ច័ន្ទនីរ័ត្នន៍ បង្ហោះសារសូមឲ្យបងស្រីទទួលស្គាល់ម្ដាយបង្កើតវិញ គាត់កាន់តែចាស់ហើយ…