ទប់មិចជាប់អត់ទ្រាំមិនបាន Love Riya ចេញមកព្រមានយ៉ាងធ្ងន់បែបនេះថា… (មានវីដេអូ)

ទប់មិចជាប់ទ្រាំមិនបាន Love Riya ចេញមកព្រមានយ៉ាងធ្ងន់ថា ៖