លោ​​កយា​​យទេវី​​ប្រញា​​ប់​ចុ​ចស្ដា​ប់​ចៅ​​ស្រី​​ចៅ​ប្រុ​​សឆ្នាំ​ថ្មី​2022ឆ្នាំ​​ទាំ​ង6នេះ​ចូ​លស្ដា​ប់​​ភ្លា​​មៗគូ​​កម្ម ​និ​ង ​គូ​ឆុ​ង

លោកយាយទេវីប្រញាប់ចុចស្ដាប់ចៅស្រីចៅប្រុសឆ្នាំថ្មី2022ឆ្នាំទាំង6នេះចូលស្ដាប់ភ្លាមៗគូកម្ម និង គូឆុង