​​ភ្ញា​​ក់​​ផ្អើ​​លទាំងយប់​ ​ពិ​ធី​​ករតា​ប៊ុ​យជិះ​​រថយន្តស៊េរី​ទំ​នើ​ប ​​range ​rover ​​ទៅ​​បុ​​ករថយន្តប្រុ​សហើ​​យជិះ​​រត់​​ ​​តែ​​ត្រូ​វ

ភ្ញាក់ផ្អើលទាំងយប់ ពិធីករតាប៊ុយជិះរថយន្តស៊េរីទំនើប range rover ទៅបុករថយន្តប្រុសហើយជិះរត់ តែត្រូវ