មិ​​នអស់​​ចិ​ត្ត! ​ក្រោ​​យដោ​ះ​​ស្រា​យចប់​ស៊ា​ន ​​ធា​​រី​ ​​បង្ហោ​ះ​​សា​​រតា​ំ​ងពី​​ម៉ោ​​ង៥ព្រឹ​ក ​​លា​​យពា​​ក្យរំ​ជួ​​លចិ​ត្តផ្តា​ំ​​ទៅ​សង្សា​ចា​​ស់​​ថា​…

មិនអស់ចិត្ត! ក្រោយដោះស្រាយចប់ស៊ាន ធារី បង្ហោះសារតាំងពីម៉ោង៥ព្រឹក លាយពាក្យរំជួលចិត្តផ្តាំទៅសង្សាចាស់ថា…មិនអស់ចិត្ត! ក្រោយដោះស្រាយចប់ស៊ាន ធារី បង្ហោះសារតាំងពីម៉ោង៥ព្រឹក លាយពាក្យរំជួលចិត្តផ្តាំទៅសង្សាចាស់ថា។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖