សម្តេចតេជោហ៊ុនស៊ែរ ផ្ញើរសារពិសេស ឣំពីការសម្រេចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ19ជូន កុមារនឹងយុវវ័យឣាយុពី ១២ ដល់ ១៧ឆ្នាំនាពេលខាងមុននេះ

សម្តេចតេជោ បានមានប្រសាសន៏ឣោយដឹងថា តាមស្ថិតិកុមារនឹងយុវវ័យនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានចំនួនរហូតដល់២លាននាក់ ដូច្នេះយើងត្រូវការវ៉ាក់សាំងប្រមាណ ៤លានដូសសម្រាប់ចាក់ជូនកុមារនឹងយុវវ័យ។ សូមស្តាប់ប្រសាសន៏នឹងការលំឣិតរបស់សម្តេចដូចខាងក្រោម