មិនមែនមនុស្សទេ! កូនប្រុសដា ច់ចិត្តប្តឹ ងស ម ត្ថ កិ ច្ចឱ្យចា. ប់ខ្លួនឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួនឯងភ្លាម ក្រោយឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកថា ស ង្សាររបស់ខ្លួនកំពុងត្រូវបានបុរសជាឪពុក ប ង្ខំ ឱ្យ

មា ន ហេ តុ ការ ណ៍ ដ៏ គួរ ឱ្យ ភ្ញា ក់ ផ្អើ លមួយបានកើតឡើង ខណៈដែលមា នករ ណី កូ នប្រុស បានប្តឹ ងស ម ត្ថកិ ច្ច ឱ្យ ចា. ប់ ឪពុករបស់ខ្លួ នភ្លា មៗ ក្រោយពីបានប្រ ទះឃើ ញ

ឪពុករបស់ខ្លួនកំពុងតែ ចា. .ប់ រំ .លោ. .ប ស ង្សាររប ស់ខ្លួ នទាំង កំ រោ. ល នៅក្នុ ងផ្ទះ ដែលករ ណីនេះបានកើ តឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃ។

យោងតាមការឱ្យដឹងពីខាងស ម ត្ថ កិ ច្ច បានឱ្យដឹងថា មុនពេលកើ តហេ តុ ក្មេងប្រុសខាងលើបាននាំស ង្សាររបស់ខ្លួនមកលេងផ្ទះ ខណៈដែលឪពុកម្តាយមិននៅ

ស្របពេលដែលខ្លួនបានចេញទៅទិញរបស់របរនៅក្បែរផ្ទះប ន្តិច ឪពុករប ស់ក្មេ ងប្រុ សក៏បានមកដ ល់ផ្ទះ ហើយបានប្រទះឃើញស ង្សាររប ស់កូនប្រុសរប ស់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះ។

ដោយសារតែសម្រ ស់ដ៏ស្រ ស់ស្អា តរបស់នាង បានធ្វើឱ្យបុរសដែលជាឪពុកទ ប់អា រម្ម ណ៍មិនបាន ក៏បា នស្ទុះទៅ ចា ប់ នាងទាំង កំ រោ ល ដោយមិនបានសួរនាំអ្វីទាំងអស់ តែមិនបានស ម្រេ ចនោះទេ។

ក្រោ យបុរសដែលជាកូនប្រុសត្រល ប់ម កផ្ទះវិញ ឃើញស ក ម្ម ភា ពរប ស់ឪពុករប ស់ខ្លួនបែបនេះ កូនប្រុសក៏បានទា ក់ទ ងប្តឹ ង ស ម ត្ថ កិ ច្ច ដើម្បីចុះមក ឃា ត់ ខ្លួនឪពុករបស់ខ្លួនភ្លា មៗ

បើទោះបីជាមានការនិយាយអង្វរករយ៉ាងណាពីសំណាក់ម្តា យរបស់កូនប្រុសនោះយ៉ា ងណាក៏ដោយ។ ក្រោ យកើ តហេ តុ បុរសដែលជាឪពុកត្រូវបានស ម ត្ថ កិ ច្ច ឃា ត់ ខ្លួនដើម្បី ចា ត់ វិធានការតាមផ្លូវច្បា ប់ផងដែរ។