ក្តៅ សន្ទុះយុវជនខ្មែរស្រុះគ្នាណាស់ ចេញមុខប្រតិកម្មផាំងៗ ករណីថៃសង់ប្រាសាទថ្ម លំនាំប្រាសាទអង្គរ

ក្តៅ សន្ទុះយុវជនខ្មែរស្រុះគ្នាណាស់ ចេញមុខប្រតិកម្មផាំងៗ ករណីថៃសង់ប្រាសាទថ្ម លំនាំប្រាសាទអង្គរ

 

VDO ក្តៅ សន្ទុះយុវជនខ្មែរស្រុះគ្នាណាស់ ចេញមុខប្រតិកម្មផាំងៗ ករណីថៃសង់ប្រាសាទថ្ម លំនាំប្រាសាទអង្គរ