តោះមកមើល វីដេអូ ឆន សុវណ្ណរាជ បង្ហាញពីរបៀប តេស្តរកមេរុគកូវីដ ១៩ ដោយខ្លួនឯង តាមឧបករណ៏ តេស្តរហ័យ លទ្ធផល

តោះមកមើល វីដេអូ ឆន សុវណ្ណរាជ បង្ហាញពីរបៀប តេស្តរកមេរុគកូវីដ ១៩ ដោយខ្លួនឯង តាមឧបករណ៏ តេស្តរហ័យ លទ្ធផល

VDO តោះមកមើល វីដេអូ ឆន សុវណ្ណរាជ បង្ហាញពីរបៀប តេស្តរកមេរុគកូវីដ ១៩ ដោយខ្លួនឯង តាមឧបករណ៏ តេស្តរហ័យ លទ្ធផល