អាណិតក្មេងប្រុសនេះខ្លាំងណាស់ ដើម្បីជីវភាពសុខចិត្ត……

មហាជន !!! ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៏តាមរយះរូបភាពដែលបានចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គម មានការ អាណិតក្មេងប្រុសនេះខ្លាំងណាស់

មានភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឪពុកម្តាយ។

គ្មានសូម្បីតែម៉ូតូ ប៉ុន្តែជិះកង់ដឹកអីវ៉ាន់អោយគេ

ជីវិតមនុស្សយើងមិនដូចគ្នាទេ តែការព្យាយាមអត់ធ្មត់អ្នកនឹងមិនអត់ឃ្លានឡើយ

រូបភាព: ប្រទេសថៃ