មិនទាន់បានប៉ុន្មានផង! កម្ពុជាអាចនឹងមានការបិទខ្ទប់ឡើងវិញ ដោយសារតែ…

លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន៖ កម្ពុជាអាចនឹងឈា ន ទៅរកការបិ ទ ខ្ទ ប់ឡើងវិញ

មន្ត្រី ជា ន់ ខ្ព ស់ នៃក្រសួងសុខា ភិបា លបានលើ កឡើងថា ក-រ ណី ឆ្លង ថ្មីនៃអ្ន កជំ ងឺកូ វីដ- ១៩ នៅ កម្ពុ ជា ក្នុងខែឧស ភានេះ មានចំ នួន ខ្ពស់ ជាងតួលេខក្នុង ខែមេ-សា កាល

រដ្ឋាភិ បាលបាន ចា ប់ ផ្ដើម អនុវត្តវិធានកា របិ ទខ្ទ ប់ដំបូង នៅ រាជធា នីភ្នំពេញ និងក្រុង តាខ្មៅ នៃខេត្តកណ្ដាលទៅទៀត ដែលការណ៍នេះអាចនឹងឈា ន ទៅរកកា របិ ទខ្ទប់ឡើ ងវិញ។លោ កស្រី ឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋលេ ខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល និងជាអ្ន កនាំពាក្យ ក្រសួងសុខា ភិបាលនៃព្រះ រាជា ណាចក្រ កម្ពុជា មាន ប្រសាសន៍ប្រាប់ “កម្ពុជាថ្មី” ថា ជុំវិញកា របិ ទខ្ទ ប់ឡើ ងវិ ញនោះ គឺអាស្រ័ យទៅលើកា រចូលរួមរប ស់ប្រជា-ពលរដ្ឋ។

លោកស្រី បានបញ្ជាក់ថា៖ “ជាធម្មតា កា លណាមា ន ករ ណី ឆ្ល ង ច្រើននោះ ចង់មិនចង់គឺត្រូវតែប្រើ វិធា នកា របិ ទខ្ទប់ហើយ បើមិនបិទខ្ទប់ទេ ការច ម្ល ងនោះនឹង រា ល-ដា លធំធេ ង ហើ យយើ ងមិ នអាច រ៉ាប់ រង បានទេ។ បើយើងមិនអនុវត្តវិធា នការកា រពារឱ្យ បានខ្ជា ប់ខ្ជួនទាំ ង អស់គ្នាទេ នោះនឹងអា ចចូ លក្នុ-ងសភា ពមួយ “បិទបើ កៗ”។ បិទអ៊ីចឹងទៅ ធូរស្រា លបន្តិ ចទៅ ក៏បើក លុះពេ លបើ កវិញ យើងអ នុវត្តវិធាន ការអត់បានត្រឹមត្រូវ ដូច ជា ភ្លេ ចខ្លះ ធ្វេសប្រហែ ស ខ្លះ នាំឱ្យការ ចម្ល ងរា ល ដាល ឡើងវិញ ដែល នាំឱ្យ បិ ទវិញ”។

លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន បាន លើកឡើ ងថា ប្រ ទេ សមួ យចំនួ នបា នបិទ ខ្ទប់ទៅ ដល់៣ដង ៤ដង ឬប្រទេ សខ្លះ មា នកា របិទទៅ ដល់ ១ឆ្នាំក៏មាន ដោយសារ កា រឆ្ល ងធំ ពេ ក មិ នអា ច រ៉ា ប់ រងបា ន។

លោកស្រី មានប្រសាសន៍ថា៖ “អ៊ីចឹង បើយើងមិនចង់ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលលំបាកបែបនោះទេ យើងត្រូវតែចេះស៊ូទ្រាំនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះ ហើយរួចចំណែកទាំងអស់គ្នា ដើម្បីធ្វើម៉េចឱ្យតួលេខនៃការឆ្លងនេះថយចុះ ដែលនេះជាការណ៍សំខាន់”។

រដ្ឋ លេខា ការក្រសួ ងសុខាភិបា លរូបនេះ បានប ញ្ជាក់ថា៖ “ប្រសិនបើយើងមិនចង់ឱ្យមា នការវិ លត្រឡប់នៃ កា របិទខ្ទប់ឡើងវិញទេ ជាការចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែអនុវត្តវិធានការ៣ កុំ៣កា រពារ ហើ យត្រូ វតែ ប្រុង ប្រ យ័ ត្នទាំ ងអស់គ្នា ការបើក ជំនួញ អាជីវ កម្ម កា របើ កល ក់ដូ រអ្វី ត្រូ វចាត់ចែ ងរៀ បចំឱ្យបាន ត្រឹមត្រូ វ មិនអាច នុវត្តការ រស់នៅរបស់យើងដូចកាល នទាន់់មានវត្តមា នជំ ងឺ កូវីដ១៩នោះ ទេ បើយើងអនុវត្ត បែបនោះមា នន័យថា ការច ម្លងនៅ តែមាន មានហើយច្រើនទៀត នោះយើងនឹងវិលទៅរកការបិ ទ ខ្ទប់”។

គួរបញ្ជាក់ថា ក-រ-ណី ឆ្ល ងកូវីដ-១៩ ក្នុងខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ មានចំនួនច្រើនជាងករណីឆ្លងក្នុងខែមេសាដែ លមា នកា របិ ទខ្ទប់ដំបូង ចំនួន ៥,៧១៨ករណី ដោយក្នុងខែ មេសាមា នត្រឹម ១០,៩៧៤ក រ ណី ចំណែ កចុងខែឧសភានេះ មានចំនួ នរហូត ដល់ ១៦,៦៩២ករ ណី។

គិត ត្រឹម ព្រឹក ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក ជា មាន អ្ន កឆ្ល ង មេរោ-គកូវីដ-១៩ សរុប ៣០,០៩៤នាក់ អ្នក សះស្បើយ ២២,៦៣៦នាក់ និងអ្នក .ស្លា. ប់ ២១៤ក-រ-ណី៕

ប្រភពអត្ថបទដោយ៖ ច័ន្ទ វីរៈ