កម្ពុជាបានត្រៀមរថយន្ត និងទូរសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ រួចរាល់ហើយ……

កម្ពុជាបានត្រៀមរថយន្ត និងទូរសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩រួចជាស្រេច សម្រាប់ទទួលវ៉ាក់សាំងមកពីក្រៅប្រទេសដែលនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ។

រថយន្តសម្រាប់ដឹកវ៉ាក់សាំង

.

.

ម៉ាសុីនត្រជាក់

.

ប្រភពៈ BTV Cambodia