ពងដាយណូ ស័រអា យុ ២០០ លានឆ្នាំញាស់ក្នុងសារមន្ទីរប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ វាត្រូវបញ្ជូ នបន្តទៅ…….(មានវីដេអូ)

តាមរយះវីដេអូពីគេហទំព័រយូធូបមួយបានបង្ហាញពីការញាស់ពងដាយណូស័រមួយដែលមានអាយុ២០០​លាន​ឆ្នាំនៅក្នុងសារះមន្ទីសារមន្ទីរ Museum für Naturkunde របស់​អាល្លឺម៉ង់។

តាមរយះការសិក្សារបស់អ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងថាការញាស់ពងដាយណូស័រដែលមានអាយុ ២០០លានឆ្នាំនេះគឺដោយសារតែនូវក្នុងសារមន្ទីខាងលើបានដឹងតាំងពងដាយណូស័រក្បែរបន្ទប់កំដៅដែលធ្វើឲ្យវាអាចញាស់បាន។ បន្ទាប់មកសត្វដ៌កម្ររនេះត្រូវបាន​បញ្ជូនទៅ Berlin Zoo ដែល​ត្រូវបាន​ចាត់ទុកជា​កន្លែង ដែលមាន​សុវត្ថិភាព​ក្នុងការ​ធ្វើការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ។

https://youtu.be/wU2mVaJPFY8

ដកស្រង់ពី៖ boomshare108