ជូនចំពោះម៉ាក់ៗដែលមានកូនតូច​ ត្រូវ​មានការប្រុងប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​កញ្ជ្រែងដែកយកមកពៀចបបរអោយកូនតូចញាំ

ត្រូវ​មានការប្រុងប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​កញ្ជ្រែងដែកយកមកពៀចបបរអោយកូនតូចញាំ. ។

ជាក់ស្តែងថ្ងៃនេះ មានកុមារជនជាតិវៀតណាមម្នាក់​អាយុ​ ប្រាំបី​ ខែ​ ទទួលរង់គ្រោះថ្នាក់ដោយសារម៉ាក់ៗរបស់គេបានយកកូនកញ្ជ្រែងដែក មកពៀចបបរអោយម៉ត់ដើម្បី​ងាយស្រួលក្នុងការអោយកូនតូចញាំ ដោយមិនបានពិនិត្យមើលថាតើនៅក្នុងចានបបរនោះមានកំណាត់សរសៃដែកដែលដាច់ចេញពីកញ្ជ្រែងដែកនោះធ្លាក់​ចូល​ចាន បបរ​ឡើយ

រួចម៉ាក់ៗក៏យកបបរនោះមកបញ្ជុកកូន បណ្តាល​ឱ្យ​សរសៃដែកនោះត្រូវបានដោតចូលទៅក្នុងបំពង់កខាងក្រោម (ស្មើនឹង ១/៣ នៃប្រវែង) សរសៃដែកស្តើងប៉ុន្តែរឹងណាស់មានចុង ២ ប្រវែងជិត ២ ស។

ដែលធ្វើ​អោយកុមារតូចនោះទទួលរងនូវការឈឺចាប់ឥតឧប្បមាដែលមិនអាចគណនាបាន។

ប្រភព​:វៀតណាម