ញាក់សាច់!!! ស្រ្តីកំពូលអ្នកមានទាំង ១០ រូបនៅលើពិភពលោកដែលមានប្រាក់ពាន់ពាន់លានដុល្លា

យោងទៅតាមបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកពី Forbes បានបង្ហាញថាស្ត្រីចំនួន ១០ រូបនាក់នេះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេ និងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកំពូលស្រ្តីអ្នកមានទាំង ១០ រូបនៅលើពិភពលោក។

#១ Alice Walton

ចំនួនទឹកប្រាក់ : $54.4 ពាន់លានដុល្លា ប្រទេស : សហរដ្ឋអាមេរិក ចំណូលទ្រព្យសម្បត្តិ : ផ្សារទំណើបធំៗ

#២ Francoise Bettencourt Meyers & Family

ចំនួនទឹកប្រាក់ : $48.9 ពាន់លានដុល្លា ប្រទេស : បារាំង ចំណូលទ្រព្យសម្បត្តិ : ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងម៉ាក L’Oreal

#៣ Julia Koch & Family

ចំនួនទឹកប្រាក់ : $38.2 ពាន់លានដុល្លា ប្រទេស : សហរដ្ឋអាមេរិក ចំណូលទ្រព្យសម្បត្តិ : សហគ្រាស Koch Industries

#៤ Mackenzie Bezos

ចំនួនទឹកប្រាក់ : $36 ពាន់លានដុល្លា ប្រទេស : សហរដ្ឋអាមេរិក ចំណូលទ្រព្យសម្បត្តិ : ក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផលអនឡាញ Amazon

#៥ Jacqeline Mars

ចំនួនទឹកប្រាក់ : $24.7 ពាន់លានដុល្លា ប្រទេស : សហរដ្ឋអាមេរិក ចំណូលទ្រព្យសម្បត្តិ : ក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករគ្រាប់ និងចំណីសត្វ

#៦ Yang Huiyan & Family

ចំនួនទឹកប្រាក់ : $20.3 ពាន់លានដុល្លា ប្រទេស : ចិន ចំណូលទ្រព្យសម្បត្តិ : ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ

#៧ Susanne Klatten

ចំនួនទឹកប្រាក់ : $16.8 ពាន់លានដុល្លា ប្រទេស : អាឡឺម៉ង់ ចំណូលទ្រព្យសម្បត្តិ : ក្រុមហ៊ុនឡាន BMW និង ឱសថស្ថាន

#៨ Laurene Powell Jobs & Family

ចំនួនទឹកប្រាក់ : $16.4 ពាន់លានដុល្លា ប្រទេស : សហរដ្ឋអាមេរិក ចំណូលទ្រព្យសម្បត្តិ : ក្រុមហ៊ុន Apple និង Disney

#៩ Zhong Huijuan

ចំនួនទឹកប្រាក់ : $14.6 ពាន់លានដុល្លា ប្រទេស : ចិន ចំណូលទ្រព្យសម្បត្តិ : ក្រុមហ៊ុនឱសថស្ថាន

#១០ Gina Rinehart

ចំនួនទឹកប្រាក់ : $13.1 ពាន់លានដុល្លា ប្រទេស : អូស្រ្តាលី ចំណូលទ្រព្យសម្បត្តិ : ក្រុមហ៊ុនជីករ៉ែ

ដកស្រង់ពី៖​ kanha.sabay