មានអ្នកដែលស្គាល់ផ្លែម៉ាឃ្លឿទុំឬអត់?ផ្លែនេះអាចកម្ចាត់ព្រូនរយៈពេលត្រឹមតែ….

ឱសថបុរាណធម្មជាតិរូបមន្តចាស់បូរាណយើងពូកែណាស់ កម្ចាត់ព្រូនរយៈពេលត្រឹម១ថ្ងៃ!

ធាតុផ្សំ៖

-ផ្លែម៉ាឃ្លឿទុំ

-ទឹកដូងខ្ចី ឬទឹកដូងទុំ

+វិធីធ្វើ៖

-យកផ្លែម៉ាឃ្លឿទុំមកបុករួចលាយជាមួយទឹកដូងខ្ចីឬទឹកដូងទុំពិសារនៅពេលម៉ោង៤ព្រឹកមុនញាំអាហារ។