សូមជួយចែកចាយបន្តរដើម្បីកូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នា ឲ្យបងប្អូនមិត្តភក្តិយើងបានដឹងផង

វិធីប្រើ៖

សូមជួយចែកចាយបន្តរដើម្បីកូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នា ឲ្យបងប្អូនមិត្តភក្តិយើងបានដឹងផង ខាងក្រោមជាវិដអូដែលបងប្អូនខ្មែរយើងបានសាកល្បងប្រើ សូមអរគុណ៕