លោកវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរយេីងដែលមានជីវភាពក្រជាងគេលេីពិភពលោក មូលហេតុព្រេាះយោគយល់ដល់ប្រជាជនក្រីក្រ

វេជ្ជបណ្ឌិត សាំង គឹម យ៉ាន បានបង្ហេាះសារនៅលេីប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook រៀបរាប់អំពី ចិត្តធម៏របស់លោកថា: