សត្វទា១០០០ក្បាលចេញបេសកកម្ម ជូនអ្នកធ្វេីស្រែប្រទេសថៃ (មានវីដេអូ)

សត្វទា១០០០ក្បាលចេញបេសកកម្ម ជូនអ្នកធ្វេីស្រែប្រទេសថៃដេីម្បីកំចាត់សត្វល្អិតចង្រៃចេញពីស្រែ ដេីម្បីធ្វេីស្រែទទួលបានផលល្អ

​​