តោះដាក់លុយស្រូបយកលាភតាមអោយមានហ៊ុងស៊ុយល្អ!!!

វិធីសាស្រ្តងាយៗក្នុងការទាក់ទាយលុយអោយចូលមកក្នុងកាបូបដោយមិនងាយចេញទៅវិញឡើយ។ ជាការពិតណាស់ការជ្រើសរើសការបូបវាអាស្រ័យទៅតាមចំនូលចិត្តរបស់អ្នក តែវាពិតជាអាចជួយហៅលុយចូលបានបើអ្នកចេះពីរបៀបជ្រើសរើសដាក់លុយក្នុងកាបូបអោយមានហ៊ុងស៊ុយល្អ ស្រូបយកលាភ តាមឆ្នាំកំណើត:

– ឆ្នាំ ជូត ទុកលុយ ក្រដាស់ 20$ មានលេខចុងគឺ 7

– ឆ្នាំ ឆ្លូវ ទុកលុយ ក្រដាស់ 50$ លេខចុងគឺ 2

– ឆ្នាំ ខាល ទុកលុយ ក្រដាស់ 20$ លេខចុងគឺ 5

– ឆ្នាំ ថោះ ទុកលុយ ក្រដាស់ 100$ លេខចុងគឺ 4

– ឆ្នាំ រោង ទុកលុយ ក្រដាស់ 50$ លេខចុងគឺ 3

– ឆ្នាំ ម្សាញ់ ទុកលុយ ក្រដាស់ 100$ លេខចុងគឺ 4

– ឆ្នាំ មមី ទុកលុយ ក្រដាស់ 20$ លេខចុងគឺ 6

– ឆ្នាំ មមែ ទុកលុយ ក្រដាស់ 50$ លេខចុងគឺ 1

– ឆ្នាំ វក ទុកលុយ ក្រដាស់ 20$ លេខចុងគឺ 4

– ឆ្នាំ រកា ទុកលុយ ក្រដាស់ 20$ លេខចុងគឺ 9

– ឆ្នាំ ច ទុកលុយ ក្រដាស់ 100$ លេខចុងគឺ 0

– ឆ្នាំ កុរ ទុកលុយ ក្រដាស់ 50$ លេខចុងគឺ 4