កំសត់ណាស់ប្រវត្តិពិតរបស់ កែវ សុវណ្ណ!!!

ចុះប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរ ចំពោះរូបគាត់ដែលធ្លាប់ជាអ្នកចេះដឹងបួសបែបនេះ តែបែរជាធ្លាក់ខ្លួនមកដល់ចំនុចនេះ។តើបងប្អូនមានអារម្មណ៍បែបណាដែរចំពោះរូបគាត់?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​