មហាកំពូលសិស្ស!!! ក្នុងការក្លែងបន្លំក្នុងការប្រលងដោយប្រើប្រាស់ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាពិតជាកប់សេរី!!

នៅក្នុងការប្រលងពិតប្រាកដពុំមានបែបនេះនោះទេ តែបើមានបែបនេះមែនកូនសិស្សទាំងអស់ពុំមានការខំប្រឹងក្នុងការសិកស្សានោះទេ។

កូនសិស្សនិងពុំចេះជំនាញណាពិតប្រាកដសំរាប់សំរាប់បម្រើការងារនាពេលអនាគតនោះទេ។

រូបតំណាង

រូបតំណាង

រូបតំណាង

រូបតំណាង

រូបតំណាង

 

Loading...

Leave a Comment