មានភាពងាយស្រួល​ គ្មានចំណាយក្រៅផ្លូវការ គ្មានភាពស្មុគស្មាញ និងគ្រប់ពេល ក្នុងការដាក់ពាក្យ ត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្ត តាមរយៈ Online

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹងជញ្ជូនបានបញ្ចេញនូវកម្មវិធីថ្មីសម្រាប់ម្ចាស់យាន្តជំនិះទាំងអស់អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តបានដោយខ្លួនឯងបានប្រព័ន្ធ អនឡាញ ប្រព័ន្ធនេះមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ម្ចាស់យានយន្ត។

សូមអនុវត្តតាមការណែនាំក្នុងវីដេអូនេះ សាធារណជន នឹងអាចទទួលបានសេវាសាធារណៈ ក្នុងរយៈពេលខ្លី គ្មានចំណាយក្រៅផ្លូវការ និងមិនមានភាពស្មុគស្មាញ ពីគ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែង។

ដាក់ពាក្យ Online ត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្ត សូមចូលទៅកាន់: https://techinspection.mpwt.gov.kh

សម្រាប់ប្រឹក្សាយោបល់បន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង៖

– 085 92 90 90

– 015 92 90 90

– 067 92 90 90

 

 

 

ប្រភព៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន Ministry of Public Works and Transport – MPWT

Loading...

Leave a Comment