ការរួមបញ្ចូលរូបភាពដែលកំពុងតែតិះដៀលនៃសកម្មភាពនិងទង្វើដ៏អាក្រក់ៗរបស់មនុស្សក្នុងយុគ្គសម័យថ្មីនេះ !

ក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្គូផ្គងនិងពន្យល់ពីសកម្មភាពក្នុងសម័យដែលសង្គមនិយមតែងតែប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា យើងបានយករូបភាពមកដើម្បីធ្វើការបកស្រាយដូចខាងក្រោមនេះ ហើយវាគឺជារូបភាពនៃការងារដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅគ្រប់សង្គមនៅជុំវិញពិភពលោកទាំងមូល ហើយនេះ 27 រូបភាពនៃការតិះដៀលសង្គមសម័យទំនើបផងដែរ ។

(សូមអរគុណដល់រូបភាពពីគេហទំព័ររបស់ acidcow.com)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

កែសំរួកដោយ kalib9

ប្រភព acidcow.com

Loading...

Leave a Comment