រូបថត១៥សន្លឹកនេះ អាចបង្ហាញថាធ្មេញជាផ្នែកធំមួយដែលអាចផ្លាស់ប្តូរមុខរបស់អ្នកបាន

នៅពេលយើងជួបនរណាម្នាក់ រឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងផ្សេងៗទៀតដែលយើងមើល គឺធ្មេញរបស់ពួកគេ។

តាមពិតទៅ ទម្រង់មុខរបស់យើងអាចមើលទៅឃើញប្លែកខ្លាំង ដោយកត្តាផ្សេងៗ ហើយធ្មេញរបស់យើង គឺជាផ្នែកមួយផងដែរ។

ដូច្នេះប្រសិនបើ តារាល្បីៗទាំងនេះមានធ្មេញបែបនេះ តើអ្នកគិតថាខុសប្លែកខ្លាំង ឬ តិចតួច?

1. Keanu Reeves

Teeth 01

2. Angelina Jolie

Teeth 02

3. Dwayne Johnson

Teeth 03

4. Ashley Graham

Teeth 04

5. Chris Hemsworth

Teeth 05

6. Will Smith

Teeth 06

7. Miley Cyrus

Teeth 07

8. Vin Diesel


Teeth 08

9. Selena Gomez

Teeth 09

10. Blake Lively

Teeth 10

11. Julia Roberts

Teeth 11

12. Lady Gaga

Teeth 12

13. Drake

Teeth 13

14. Tom Cruise

Teeth 14

15. Gwen Stefani

Teeth 15

ចុះអ្នកវិញ តើអ្វីជារឿងអ្វីដែលអ្នកកត់សម្គាល់មិនគេនៅពេលអ្នកជួបនរណាម្នាក់?

ប្រភព៖ brightside.me